Ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων & χρηματοδοτικά προγράμματα,Εγχώρια από τα αρμόδια Υπουργεία φορείς της Ευρωπαϊκής ένωσης Για Δημόσιους Οργανισμούς , φορείς, συλλόγους, Μ.Κ.Ο, επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 “Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS” / Υποβολές έως 30/12/2022

Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 “Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS” / Υποβολές έως 30/12/2022

«Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων

ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 6.6.1

«Έλεγχος και Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών
ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 «Προαγωγή της Εφαρμογής της ΚΑλΠ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Παρ. 2β του Άρθρου 76, του Κανονισμού (Ε.Κ) υπ’ αρ. 508/2014-αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων, για την υποβολή Αιτήσεων
Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που
ακολουθούν.

Σκοπός της Δράσης
Η Δράση “Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS) – ERS – AIS” υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 «Προώθηση της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, σημείο (β) του άρθρου 76 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για το ΕΤΘΑ, στο άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, στα άρθρα 9 και 15 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009, αλλά και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
Η εν λόγω Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αρ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων της ενότητας 4 της παρούσας, να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση.
Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο και το Κράτος-Μέλος (Κ-Μ) συμμορφώνεται και εναρμονίζει το εθνικό του πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει στην επικράτειά του αποτελεσματικότερες μεθόδους ελέγχου.

Συνολικός προϋπολογισμός Δράσης
Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΚτΠ Α.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής Δημόσιας
Δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους, και
συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’
αριθ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού
αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/ Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), καθώς επίσης θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να ανήκουν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή σε επαγγελματίες αλιείς που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην ενότητα 4 της παρούσας.
Πέραν αυτού,
1. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’
αριθ. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα δυνητικού
Δικαιούχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
2. Δικαιούχος της Δράσης μπορεί να είναι κάθε πλοιοκτήτης που προαιρετικά ή υποχρεωτικά, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, εφοδιάζει ενεργό αλιευτικό σκάφος, με συστήματα παρακολούθησης, καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών π.χ. προκειμένου να
ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για ειδικές άδειες αλίευσης, όπως η αλίευση ολοθουρίων και
συμιακής γαρίδας.

3. Στην παρούσα Δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί Δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι – χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται παρακάτω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη χρηματοδότηση:
i. Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω.
ii. Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα.
iii. Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ή/και άδεια αλίευσης ξιφία (SWO) ή/και
μακρύπτερου τόνου (ALB).
iv. Αλιείς με άδεια γρι-γρι ή βιντζότρατας (SB) μήκους κάτω των 12 μέτρων.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Image

Επικοινωνία

 

Εάν επιθυμείτε να δημοσιοποιήσετε ένα θέμα, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Back To Top

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον Κόσμο.